Підручник для студентів вищих навчальних закладів «Основи краєзнавства»

Національна спілка краєзнавців України та Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна підготували і видали підручник для студентів вищих навчальних закладів «Основи краєзнавства» (Основи краєзнавства : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / кол. авт.; за заг. ред. чл.-кор. НАН України О. П. Реєнта. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 276 с. ISBN 978-966-285-372-8).

Підручник затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та рішенням Президії правління Національної спілки краєзнавців України, пройшов апробацію в ряді вищих навчальних закладів України.

Підручник «Основи краєзнавства» для студентів вищих навчальних закладів уніфікований для всіх спеціальностей, містить сучасні теоретичні та практичні розробки з основних питань краєзнавства. Авторський колектив із урахуванням результатів найновіших наукових досліджень приділив увагу висвітленню науково-методологічних засад краєзнавства, історії розвитку науки, головних напрямів у структурі краєзнавства та впливу краєзнавчих знань на патріотичне виховання молодого покоління. У додатках вміщено навчально-методичний та хрестоматійний матеріал із дисципліни «Основи краєзнавства».

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» пропонує університетам, де викладається відповідний курс, використовувати підручник у навчальному процесі.

Детальна інформація про зміст підручника за посиланням:

http://karazinbook.univer.kharkov.ua/knyga/osnovi-kraieznavstva

Опитування щодо веб-сайту
Якою інформацію на сайті, Ви найчастіше користуєтесь?
Ваш варіант
Якими розділами, на вашу думку, варто доповнити сайт Інституту?
Чи зручно Вам отримувати інформацію про діяльність інституту та оновлення нормативної бази через соціальні мережі?
Які фактори важливі для Вас у роботі веб-сайту?
Ваш варіант
4. Будь ласка, залиште Ваші коментарі, зауваження, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи веб-сайту.
×