Підручник для студентів вищих навчальних закладів «Основи краєзнавства»

Національна спілка краєзнавців України та Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна підготували і видали підручник для студентів вищих навчальних закладів «Основи краєзнавства» (Основи краєзнавства : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / кол. авт.; за заг. ред. чл.-кор. НАН України О. П. Реєнта. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 276 с. ISBN 978-966-285-372-8).

Підручник затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та рішенням Президії правління Національної спілки краєзнавців України, пройшов апробацію в ряді вищих навчальних закладів України.

Підручник «Основи краєзнавства» для студентів вищих навчальних закладів уніфікований для всіх спеціальностей, містить сучасні теоретичні та практичні розробки з основних питань краєзнавства. Авторський колектив із урахуванням результатів найновіших наукових досліджень приділив увагу висвітленню науково-методологічних засад краєзнавства, історії розвитку науки, головних напрямів у структурі краєзнавства та впливу краєзнавчих знань на патріотичне виховання молодого покоління. У додатках вміщено навчально-методичний та хрестоматійний матеріал із дисципліни «Основи краєзнавства».

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» пропонує університетам, де викладається відповідний курс, використовувати підручник у навчальному процесі.

Детальна інформація про зміст підручника за посиланням:

http://karazinbook.univer.kharkov.ua/knyga/osnovi-kraieznavstva

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×