Загальна інформація

Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” (далі – Інститут) утворений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики” на базі державної наукової установи “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” з віднесенням його до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі – МОН).

Інститут є правонаступником державної наукової установи “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти”.

Інститут є державною  установою.
Повна назва: 

українською мовою:

Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти”;

російською мовою:

Государственное научное учреждение “Институт модернизации содержания образования”;

англійською мовою:

Institute of  education content modernization;

Скорочена назва Інституту 

українською мовою: ІМЗО;
російською мовою: ИМСО;
англійською мовою: IECM

 

Інститут має свій Статут і структуру, розроблені і затверджені в установленому порядку.

Мета та предмет діяльності Інституту

Метою діяльності Інституту є наукове і навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їхніх результатів.

Предметом діяльності Інституту є:

 •  зміст освіти і виховання у створюваному освітньому середовищі;
 • формування цінностей відкритого суспільства і навичок критичного мислення та економічної культури;
 • мовна політика;
 • соціальна робота;
 • інноваційні технології;
 • основи творчості, фінансова грамотність, навички підприємництва та проектна діяльність;
 • засоби навчання і обладнання навчального, загального та спеціального призначення.
    Види діяльності Інституту

Наукова діяльність:

 • здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем освіти, педагогічної, психологічної та суміжних з ними наук;
 • аналіз поточного стану змісту освіти в цілому і окремих її галузей та прогнозування тенденцій розвитку;
 • розвиток та впровадження сучасних освітніх інформаційних  та інноваційних технологій у сфері освіти
 • забезпечення нормативно-правового та інформаційного супроводу освітньої політики, шляхом підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів та рекомендацій, а також розробки послідовного алгоритму дій, спрямованого на реалізацію державної політики у галузі вітчизняної освіти;
 • створення наукового продукту за результатами наукових досліджень (монографії, підручники, довідники, посібники, звіти тощо) та розробка методичних документів з впровадження науково-дослідних розробок в практичну діяльність закладів освіти;
 • поширення та обмін науковими здобутками шляхом публікації результатів наукових досліджень, організації, проведення та участі у наукових заходах;
 • проведення наукових досліджень на замовлення іноземних підприємств, установ та організацій;
 • організація спільних наукових проектів з пріоритетних напрямів розвитку освіти, наукової роботи за грантами міжнародних та іноземних фондів, контрактами з іноземними організаціями;
 • організація та проведення досліджень з питання підготовки вчителів до інноваційної діяльності, продуктивної участі у реформуванні галузі освіти, модернізації змісту навчання і виховання дітей та учнівської молоді, впровадженні прогреивних педагогічних ідей, новацій, технологій.

Науково-організаційна та навчально-методична діяльність:

 • наукове і навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, виховання, розвитку та соціалізації особистості;
 • організація розроблення змісту освіти;
 • розроблення стандартів освіти та навчальних програм, організація їх експертизи;
 • розроблення професійних стандартів та програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів;
 • розроблення проектів нормативно-правових актів з питань освіти;
 • участь в організації навчання іноземним мовам;
 • наукове і навчально-методичне забезпечення навчання мовами національних меншин України;
 •  наукове і навчально-методичне забезпечення соціально- педагогічної роботи;
 • наукове і навчально-методичне забезпечення змісту громадянської освіти;
 • науковий і навчально-методичний супровід дистанційної освіти;
 • науковий і навчально-методичний супровід впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
 • стандартизація засобів навчання, обладнання загального, навчального  та спеціального призначення, засобів організаційного й адміністративно-технічного призначення та забезпечення ними навчальних закладів;
 • організація й здійснення науково-методичної та психолого – педагогічної експертизи навчальних програм, навчальної літератури, засобів навчання і обладнання навчального, загального та спеціального призначення;
 •  організація та проведення конкурсів навчально-методичної літератури;
 • організація заходів з підвищення професійного рівня керівного складу, педагогічних працівників навчальних закладів, методичних служб та установ;
 • організаційно-методичне забезпеяення проведення фахових конкурсів педагогічних працівників навчальних закладів, керівників навчальних закладів, конкурсів предметних кабінетів, оглядів діяльності навчальних закладів;
 • організація олімпіад, турнірів, інтелектуальних змагань та творчих конкурсів учнів і студентів, наукових конкурсів студентів, аспірантів, докторантів та конкурсів фахової майстерності серед учнів та студентів; формування команд учнів та студентів для участі у міжнародних інтелектуальних змаганнях (олімпіади, турніри, конкурси);
 • організація військово-спортивних змагань серед учнів та студентів;
 • координація діяльності науково-методичних комісій Науково- методичної ради з питань освіти МОН;
 • координація діяльності бібліотек навчальних закладів;
 • координація науково-  та навчально-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти, методичних служб та навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти;
 • надання науково-методичної і практичної допомоги закладам, організаціям та установам освіти з питань, що віднесені до компетенції Інституту;
 • надання організаційної та навчально-методичної допомоги фізични і юридичним особам, які займаються неформальною освітою;
 • співпраця з установами (закладами), громадськими організаціями, з питань, що віднесені до компетенції Інституту.

Інноваційна діяльність:

 • проектування, експериментальна перевірка та впровадження в освітній процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій навчання і виховання;
 • організація, впровадження, науковий та науково-методичний супровід інноваційних освітніх проектів;
 • організація та координація дослідно-експериментальної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів;
 • організація та забезпечення централізованого електронного обліку навчальної літератури;
 • координація діяльності освітніх установ та навчальних закладів з упровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • сприяння розвитку інноваційних форм і методів неформальної та інформальної освіти.

Редакційно-видавнича діяльність:

 • вивчення потреби освіти у сучасній навчальній літературі та стану забезпечення нею навчальних закладів;
 • формування переліку навчально-методичної літератури;
 • забезпечення навчальних закладів необхідними навчально- методичними, науковими та іншими виданнями, контроль за ходом їх постачання;
 • забезпечення освітніх потреб української діаспори;
 • проведення виставок, презентацій навчально-методичних та наукових видань;
 • здійснення видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції.

Міжнародне співробітництво:

 • Інститут укладає міжнародні угоди про співробітництво з іноземними організаціями, юридичними особами.
 • Інститут бере участь в організації й проведенні міжнародних культурних і освітніх заходів (конференції, семінари, вебінари, виставки, презентації тощо) в Україні та за кордоном.
 • Інститут здійснює взаємний обмін інформацією з питань його діяльності з організаціями іноземних держав або міжнародними організаціями.
 • Інститут здійснює взаємний обмін науковими кадрами.
 • Інститут бере участь у діяльності іноземних та міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів на правах їх членів.
 • Інститут направляє у відрядження за кордон працівників Інституту, а також осіб, які представляють інтереси Інституту.
 • Інститут здійснює іншу діяльність у сфері міжнародного наукового співробітництва відповідно до законодавства України.

В Інституті діє Вчена рада. Вчена рада Інституту створена з метою прийняття колегіальних рішень з основних напрямів реалізації державної політики у галузі національної освіти, науково-методичного забезпечення змісту освіти, модернізації навчання та професійної підготовки фахівців, впровадження інноваційних технологій навчання та виховання молодого покоління.
До складу Вченої ради входять: директор Інституту (голова), заступники директора, начальники відділів, керівники окремих структурних підрозділів, голова профспілкового комітету, провідні фахівці вищих навчальних закладів та наукових установ (за згодою), учений секретар.

Опитування щодо веб-сайту
Якою інформацію на сайті, Ви найчастіше користуєтесь?
Ваш варіант
Якими розділами, на вашу думку, варто доповнити сайт Інституту?
Чи зручно Вам отримувати інформацію про діяльність інституту та оновлення нормативної бази через соціальні мережі?
Які фактори важливі для Вас у роботі веб-сайту?
Ваш варіант
4. Будь ласка, залиште Ваші коментарі, зауваження, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи веб-сайту.
×