Загальна інформація

Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” (далі – Інститут) утворений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики” на базі державної наукової установи “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” з віднесенням його до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі – МОН).

Інститут є правонаступником державної наукової установи “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти”.

Інститут є державною  установою.
Повна назва: 

українською мовою:

Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти”;

російською мовою:

Государственное научное учреждение “Институт модернизации содержания образования”;

англійською мовою:

Institute of  education content modernization;

Скорочена назва Інституту 

українською мовою: ІМЗО;
російською мовою: ИМСО;
англійською мовою: IECM

Інститут має свій Статут і структуру, розроблені і затверджені в установленому порядку.

Мета та предмет діяльності Інституту

Метою діяльності Інституту є наукове і навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їхніх результатів.

Предметом діяльності Інституту є:

  •  зміст освіти і виховання у створюваному освітньому середовищі;
  • формування цінностей відкритого суспільства і навичок критичного мислення та економічної культури;
  • мовна політика;
  • соціальна робота;
  • інноваційні технології;
  • основи творчості, фінансова грамотність, навички підприємництва та проектна діяльність;
  • засоби навчання і обладнання навчального, загального та спеціального призначення.

Види діяльності Інституту

Наукова діяльність:

здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем освіти, педагогічної, психологічної та суміжних з ними наук;
аналіз поточного стану змісту освіти в цілому і окремих її галузей та прогнозування тенденцій розвитку;
розвиток та впровадження сучасних освітніх інформаційних  та інноваційних технологій у сфері освіти
забезпечення нормативно-правового та інформаційного супроводу освітньої політики, шляхом підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів та рекомендацій, а також розробки послідовного алгоритму дій, спрямованого на реалізацію державної політики у галузі вітчизняної освіти;
створення наукового продукту за результатами наукових досліджень (монографії, підручники, довідники, посібники, звіти тощо) та розробка методичних документів з впровадження науково-дослідних розробок в практичну діяльність закладів освіти;
поширення та обмін науковими здобутками шляхом публікації результатів наукових досліджень, організації, проведення та участі у наукових заходах;
проведення наукових досліджень на замовлення іноземних підприємств, установ та організацій;
організація спільних наукових проектів з пріоритетних напрямів розвитку освіти, наукової роботи за грантами міжнародних та іноземних фондів, контрактами з іноземними організаціями;
організація та проведення досліджень з питання підготовки вчителів до інноваційної діяльності, продуктивної участі у реформуванні галузі освіти, модернізації змісту навчання і виховання дітей та учнівської молоді, впровадженні прогреивних педагогічних ідей, новацій, технологій.
Науково-організаційна та навчально-методична діяльність:

наукове і навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, виховання, розвитку та соціалізації особистості;
організація розроблення змісту освіти;
розроблення стандартів освіти та навчальних програм, організація їх експертизи;
розроблення професійних стандартів та програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів;
розроблення проектів нормативно-правових актів з питань освіти;
участь в організації навчання іноземним мовам;
наукове і навчально-методичне забезпечення навчання мовами національних меншин України;
наукове і навчально-методичне забезпечення соціально- педагогічної роботи;
наукове і навчально-методичне забезпечення змісту громадянської освіти;
науковий і навчально-методичний супровід дистанційної освіти;
науковий і навчально-методичний супровід впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
стандартизація засобів навчання, обладнання загального, навчального  та спеціального призначення, засобів організаційного й адміністративно-технічного призначення та забезпечення ними навчальних закладів;
організація й здійснення науково-методичної та психолого – педагогічної експертизи навчальних програм, навчальної літератури, засобів навчання і обладнання навчального, загального та спеціального призначення;
організація та проведення конкурсів навчально-методичної літератури;
організація заходів з підвищення професійного рівня керівного складу, педагогічних працівників навчальних закладів, методичних служб та установ;
організаційно-методичне забезпеяення проведення фахових конкурсів педагогічних працівників навчальних закладів, керівників навчальних закладів, конкурсів предметних кабінетів, оглядів діяльності навчальних закладів;
організація олімпіад, турнірів, інтелектуальних змагань та творчих конкурсів учнів і студентів, наукових конкурсів студентів, аспірантів, докторантів та конкурсів фахової майстерності серед учнів та студентів; формування команд учнів та студентів для участі у міжнародних інтелектуальних змаганнях (олімпіади, турніри, конкурси);
організація військово-спортивних змагань серед учнів та студентів;
координація діяльності науково-методичних комісій Науково- методичної ради з питань освіти МОН;
координація діяльності бібліотек навчальних закладів;
координація науково-  та навчально-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти, методичних служб та навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти;
надання науково-методичної і практичної допомоги закладам, організаціям та установам освіти з питань, що віднесені до компетенції Інституту;
надання організаційної та навчально-методичної допомоги фізични і юридичним особам, які займаються неформальною освітою;
співпраця з установами (закладами), громадськими організаціями, з питань, що віднесені до компетенції Інституту.
Інноваційна діяльність:

проектування, експериментальна перевірка та впровадження в освітній процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій навчання і виховання;
організація, впровадження, науковий та науково-методичний супровід інноваційних освітніх проектів;
організація та координація дослідно-експериментальної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів;
організація та забезпечення централізованого електронного обліку навчальної літератури;
координація діяльності освітніх установ та навчальних закладів з упровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій;
сприяння розвитку інноваційних форм і методів неформальної та інформальної освіти.
Редакційно-видавнича діяльність:

вивчення потреби освіти у сучасній навчальній літературі та стану забезпечення нею навчальних закладів;
формування переліку навчально-методичної літератури;
забезпечення навчальних закладів необхідними навчально- методичними, науковими та іншими виданнями, контроль за ходом їх постачання;
забезпечення освітніх потреб української діаспори;
проведення виставок, презентацій навчально-методичних та наукових видань;
здійснення видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції.
Міжнародне співробітництво:

Інститут укладає міжнародні угоди про співробітництво з іноземними організаціями, юридичними особами.
Інститут бере участь в організації й проведенні міжнародних культурних і освітніх заходів (конференції, семінари, вебінари, виставки, презентації тощо) в Україні та за кордоном.
Інститут здійснює взаємний обмін інформацією з питань його діяльності з організаціями іноземних держав або міжнародними організаціями.
Інститут здійснює взаємний обмін науковими кадрами.
Інститут бере участь у діяльності іноземних та міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів на правах їх членів.
Інститут направляє у відрядження за кордон працівників Інституту, а також осіб, які представляють інтереси Інституту.
Інститут здійснює іншу діяльність у сфері міжнародного наукового співробітництва відповідно до законодавства України.

В Інституті діє Вчена рада. Вчена рада Інституту створена з метою прийняття колегіальних рішень з основних напрямів реалізації державної політики у галузі національної освіти, науково-методичного забезпечення змісту освіти, модернізації навчання та професійної підготовки фахівців, впровадження інноваційних технологій навчання та виховання молодого покоління.
До складу Вченої ради входять: директор Інституту (голова), заступники директора, начальники відділів, керівники окремих структурних підрозділів, голова профспілкового комітету, провідні фахівці вищих навчальних закладів та наукових установ (за згодою), учений секретар.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×