Система виховання особистості в полікультурному середовищі

У рамках проведення дослідно-експериментальної роботи (2016 ‑ 2022 роки) за темою «Система виховання особистості гімназиста в полікультурному середовищі» (наказ МОН України від 30.12.2015 року № 1387) педагогічним колективом обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа – інтернат «Болградська гімназія ім. Г. С. Раковського» розроблено та експериментально апробовано систему виховання особистості гімназиста в полікультурному середовищі.

               У ході реалізації дослідження організовано науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти», Інститутом філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Налагоджено співпрацю з: КЗВО «Одеська академія безперервної освіти»; Центром болгарської мови, літератури, історії та культури при Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; філологічним факультетом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова;  Асоціацією болгар України; Державною агенцією болгар за кордоном; Посольством Р. Болгарія в м. Київ; Генеральним консульством Р. Болгарія в м. Одеса; Міністерством освіти і науки Р. Болгарія; Центрами болгарської культури в м. Болград та м. Одеса; Одеським Гуманітарним центром позашкільної освіти та  виховання; Софійським університетом «Св. Климент Охридски» (Р. Болгарія); Гуманітарною гімназією «Св. Кирил и Методий» в м. Добріч (Р. Болгарія).

Результатом  співпраці є участь гімназистів у Міжнародних конкурсах творчих робіт, Міжнародних фестивалях, Соборах, конференціях.

Організовувались зустрічі-спілкування учнів з представниками різних національностей та віросповідань, відвідування Європейського Парламенту, історичних місць України та Болгарії, проходження мовної практики за кордоном.

Педагогічним колективом гімназії розроблено Концепцію виховання особистості гімназиста в полікультурному середовищі. Концептуальні положення полягають у тому, що використання та вдосконалення виховного потенціалу полікультурного середовища дозволяє досягти високого рівня полікультурного виховання гімназистів, яке проявляється через здатність до осмислення власної етнокультурної, національної ідентичності, толерантних взаємовідносин в умовах полікультурного розвитку громадянського суспільства та сприятиме формуванню ключових компетентностей випускника Нової української школи: цілісної особистості, всебічно розвиненої, здатної до критичного мислення; патріота з активною позицією, який діє згідно з морально – етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини; інноватора, здатного змінювати навколишній світ, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж усього життя.

Розроблена Концепція визначила, що провідною ідеєю дослідження є положення про те, що процес виховання особистості гімназиста в полікультурному середовищі буде ефективним, якщо розробити відповідну систему як складову цілісного процесу виховання та здійснювати проєктування формування особистості на засадах етнопедагогіки.

Метою Концепції визначено шляхи створення сприятливих умов для гармонійного розвитку особистості в полікультурному середовищі через розвиток духовної культури, здатності до орієнтації у світовому та європейському співтоваристві, ефективної співпраці суб’єктів освітньо –культурного соціуму.

Стратегія Концепції  полягає у наданні пріоритетності: етнокультурному вихованню в умовах соціалізації особистості, здатної до розвитку і відтворення культури суспільства; розумовому вихованню шляхом організації науково – дослідної роботи, навчально – пізнавальної, експедиційної, художньо – практичної діяльності; вихованню толерантного ставлення учнів до інших суб’єктів полікультурного середовища та розуміння особливостей їхнього етносу; вихованню особистості, яка є органічною складовою суспільства, зацікавленої у збереженні життєдіяльності за рахунок спадкоємності поколінь; національно – патріотичному вихованню, яке базується на гармонійному поєднанні духовних, культурних та національних цінностей українського та болгарського народів.

Відповідно до завдань Концепції педагогами закладу освіти розроблено Модель системи виховання особистості гімназиста в полікультурному середовищі, яка складається з цільового, змістового, процесуального та результативного компонентів, а саме: виховання особистості гімназиста, здатного до осмислення власної етнокультурної, національної ідентичності, толерантної взаємодії в умовах полікультурного розвитку громадянського суспільства (цільовий компонент системи); розроблення та апробація відповідного програмного та навчально-методичного забезпечення виховання особистості гімназиста в полікультурному середовищі (змістовий); застосування ідей етнопедагогіки та методики виховання особистості в полікультурному середовищі (процесуальний);  здійснення моніторингу системи виховання особистості гімназиста в полікультурному середовищі, зокрема, здатності до осмислення власної етнокультурної, національної ідентичності, толерантної взаємодії в умовах полікультурного розвитку громадянського суспільства (результативний).

З метою результативної та успішної роботи з реалізації Концепції педагогічним колективом закладу загальної середньої освіти: розроблено та затверджені Міністерством освіти і науки України програми спецкурсів з історії Болгарії та «Традиції та звичаї болгар»; викладачі гімназії спільно з Одеським обласним інститутом вдосконалення вчителів узяли участь у розробці навчальних програм з болгарської мови та літератури для  5 –9 та 10 – 11 класів; авторський колектив розробив програму національно – патріотичного виховання учнів 1‑11 класів «Гімназисти – справжні патріоти».

Педагоги закладу освіти брали активну участь у тренінгу з національно –патріотичного виховання «З Україною у серці», який був проведений Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

Реалізуючи завдання дослідно-експериментальної роботи визначено перспективи розвитку, пріоритетні напрями і зміст діяльності педагогічного колективу на Міжнародному, всеукраїнському та обласному рівнях та створено систему професійного саморозвитку вчителів, обміну досвідом, підвищення кваліфікаційного рівня шляхом організації і проведення тренінгів, майстер-класів, семінарів, вебінарів, конференцій, педагогічних рад, круглих столів, педагогічних аукціонів, активної діяльності творчих груп та участі в педагогічних конкурсах.

На базі закладу освіти організовано роботу оздоровчого табору з трьома мовними загонами: українським, болгарським та англійським (роботою якого щорічно охоплено 150 учнів 1 – 6 класів).

Педагоги гімназії брали участь у Міжнародному форумі «Сучасний стан освіти і науки України. Стратегія розвитку». Досвід роботи педагогів  закладу загальної середньої освіти представлено на сторінках видання «Науковці та освітяни України»; на ІІІ Міжнародному конгресі «Виклики сучасної освіти в університетському просторі» педагогічний колектив  нагороджено медаллю та Дипломом за впровадження інновацій в освіті.

Обласний заклад освіти відвідували високоповажні особи України та Болгарії, а також депутати Європарламенту. На цих зустрічах обговорювались питання стосовно участі учнів, випускників та вчителів гімназії в європейських освітніх програмах, які значно розширюють горизонти учасників освітнього процесу.

Також учні всіх вікових категорій щорічно брали участь у Міжнародних фольклорних фестивалях, на яких мали змогу представити культуру свого народу та спілкуватися з представниками різних країн світу. Були учасниками Міжнародних творчих конкурсів, семінарів, проєктів, спартакіад. Влітку групи учнів виїжджали у Міжнародні мовні табори. Протягом двох років учні закладу освіти співпрацювали з волонтером корпусу Миру (США).

Після закінчення обласного закладу «Болградська гімназія ім. Г. С. Раковського» випускники вступають до закладів вищої освіти України, Болгарії та інших країн. Вони успішно адаптуються та реалізовуються у європейському та світовому співтоваристві.

За результатами дослідно – експериментальної роботи заклад освіти був нагороджений: Грамотою Національної співдружності «Традиція» (м. Софія, Р. Болгарія) за успішну співпрацю у справі популяризації народних традицій; Подякою Болградського державного історико – краєзнавчого музею за активну участь у проведенні культурно – просвітницьких заходів, спрямованих на збереження та примноження історичної спадщини рідного краю, національної та культурної самобутності населення району; Почесною грамотою Громадської ради по співпраці з бессарабсько – таврійською діаспорою (м. Слівен, Р. Болгарія) за укріплення україно – болгарських зв’язків; Подякою депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Р. Болгарією за значний внесок у справу збереження матеріальної і духовної культури болгар України, етнічної ідентичності болгарської спільноти; Почесною грамотою Болградської міської ради за активну позицію щодо розвитку національних культур і традицій, успішну просвітницьку діяльність.

Матеріали презентації досвіду роботи закладу освіти, за рекомендацією Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, були представлені в ювілейному виданні «Велика Україна» до 30 – річчя Незалежності України. Право увійти до видання отримали заклади освіти, які приділяють особливу увагу національно – патріотичному вихованню підростаючого покоління.

З матеріалами досвіду роботи обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа – інтернат «Болградська гімназія ім. Г. С. Раковського» за темою «Система виховання особистості гімназиста в полікультурному середовищі» можна ознайомитися на сайті закладу освіти.

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×