Інноваційний освітній проєкт всеукраїнського рівня за темою “Впровадження в освітній процес педагогічної технології “Росток” в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти”

Актуальність. Створення розвивальних освітніх програм, зорієнтованих на формування здібностей до: самоорганізації; самонавчання; саморозвитку.

Освітня програма початкової школи за педагогічною технологією «Росток» передбачає планування й організацію єдиного комплексу освітніх компонентів початкової освіти, визначених Законом України «Про освіту», Державним стандартом початкової освіти, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Освітня програма для 1-2 класів початкової школи, що працюють за педагогічною технологією «Росток» передбачає застосування принципів, що визначені в Типових освітніх програмах початкової школи, а саме: дитиноцентризму і природовідповідності; узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; науковості, доступності і практичної спрямованості змісту навчання; наступності і перспективності навчання; взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;  логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей; можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси; творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання; адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Реалізація цієї програми передбачає також: систематичне, паралельне використання ігрового, конструктивного, творчого методів та прийомів, у тому числі методів ейдетики; адекватне використання життєвого досвіду кожної дитини в процесі розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності; – розвиток в учнів саморефлексії та рефлексії; принцип рухової активності, збереження психофізичного та духовного здоров’я дітей, їх емоційного благополуччя.

Науковий керівник:

Пушкарьова Тамара Олексіївна, докторка педагогічних наук, професорка, член-кореспондент НАПН України, начальниця відділу проєктної діяльності Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

 

Наказ МОН від 29.04.2021 № 483 “Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою “Впровадження в освітній процес педагогічної технології “Росток” в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти” на травень 2021-листопад 2027 роки”

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×