Інноваційний освітній проєкт всеукраїнського рівня за темою “Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування базової середньої освіти”

Актуальність обраної теми проєкту, з одного боку, зумовлена потребою реформування базової середньої освіти відповідно до положень Закону України «Про повну загальну середню освіту», а також цілей і ціннісних орієнтирів, визначених Державним стандартом базової середньої освіти. З іншого – позитивними результатами експерименту з теми «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» (науковий керівник – Цимбалару А. Д.), що дають підстави для розроблення відповідного дидактико-методичного і навчального забезпечення, а також перевірки його ефективності в 5–9 класах закладів загальної середньої освіти. Зокрема, результати апробації інтегрованої освітньої системи в умовах реального освітнього процесу засвідчили, що 99,029 % учням психологічно комфортно навчатися, 84,851 % мають позитивну мотивацію до навчання. До того ж у 94,174 % здобувачів початкової освіти відсутня негативна динаміка стану здоров’я. Маємо й переконливі результати в підвищенні якості навчання – 88 %. Принагідно зазначимо, що результати опитування батьківської спільноти спонукають до продовження інноваційної проєктної діяльності, розпочатої на рівні початкової освіти.

Результати вивчення проблеми організації навчання в закладах загальної середньої освіти спонукають до вдосконалення наявних практик відповідно до потреб і вимог сучасного суспільства, актуалізації системного й інтегрованого підходів до навчання, акцентування на ціннісних орієнтирах сучасної освіти, посилення її компетентнісного потенціалу. Виконання таких кроків уможливить повноцінну й успішну реалізацію компонентів освітнього процесу.

Наявний дидактико-методичний і навчальний супровід освітнього процесу потребує оновлення відповідно до прийнятих нормативно-правових документів системи освіти. Зокрема, доцільно сконцентрувати увагу на особистісному розвиткові учнів, формуванні ціннісної і мотиваційної сфер, набутті ними навичок успішної взаємодії в колективі, само- і взаємооцінюванні, рефлексії. Також необхідно під час організації освітнього процесу в 5–9 класах зосередитися на формуванні ключових компетентностей учнів, що охоплюють знання, уміння, навички, способи діяльності, цінності, ставлення, досвід і здатність застосовувати набуте й здобуте під час навчально-пізнавальної діяльності в різних ситуаціях, розвиткові наскрізних умінь, що в подальшому забезпечить свідомий вибір учнями життєвих орієнтирів і вмотивоване ставлення до життя і здоров’я, соціуму, природи, праці, навчання і мистецтва, здатність до творчого самовираження.

Отже, актуальність теми проєкту визначена суперечністю між оновленням парадигми базової середньої освіти, що передбачає особистісну, діяльнісну й компетентнісну спрямованість освітнього процесу, і браком дидактико-методичного і навчального забезпечення його системної організації в закладах загальної середньої освіти відповідно до завдань і ціннісних орієнтирів сучасної освіти.

 

Науковий керівник:

Попова Людмила Олександрівна, старший науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

 

Список закладів освіти ‑ учасників інноваційного освітнього проєкту

 

Заявка щодо реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування базової середньої освіти» на 2021-2026 роки

Програма реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування базової середньої освіти» на 2021-2026 роки

Наказ МОН від 29.04.2021 № 484 “Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою “Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування базової середньої освіти” на квітень 2021-грудень 2026 роки”

Наказ МОН від 02.09.2021 № 964 “Про розширення бази реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою “Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування базової середньої освіти” на квітень 2021-грудень 2026 роки”

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×